Liverpool Goes Dutch

Onderwerpen en sprekers

Plenair

Openingssessie: Waar gaan we heen met Palliatieve zorg

Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde
LUMC, Leiden

 

Practical management of chronic breathlessness: the Breathing, Thinking, Functioning clinical model

dr. Anna Spathis, University Lecturer, Honorary Consultant in Palliative Medicine
University of Cambridge, Cambridge University NHS Foundation Trust

Many people continue to experience distressing breathlessness, even when the underlying lung disease has been optimally managed. Pharmacological approaches, such as opioids or oxygen, have little evidence to support them. Using the Breathing, Thinking, Functioning model, this session will describe a practical approach to understanding chronic breathlessness and managing it non-pharmacologically.

Learning objectives:
• Chronic breathlessness can be inadvertently worsened by vicious circles of emotional and behavioural responses,
   as described in the Breathing, Thinking, Functioning model.
• The model can facilitate symptom management by helping patients make sense of the symptom, by increasing
   their confidence in their ability to self-manage, and by suggesting the most relevant management techniques for an individual

 

Behandeling van pijn bij patiënten met longkanker

dr. Robert van Dongen, anesthesioloog - pijnbehandelaar, lid palliatief team CWZ
RadboudUMC en CWZ, Nijmegen

Pijn is een van de meest voorkomende en meest gevreesde complicaties van kanker. Een goede diagnose is ook hierbij van belang voor een effectieve therapie. Deze bestaat uit medicamenteuze en niet medicamenteuze vormen. De plaats hiervan in het behandeltraject wordt besproken en toegelicht.

Leerdoelen:
- Kennis nemen van de verschillende vormen van pijn bij kanker (nociceptief, neuropathisch, gemengd).
- Opstellen van een adequaat behandelplan van pijn bij kanker, eveneens in de palliatieve fase.Dyspneu: onderzoek en behandeling

prof. dr. Joost van den Aardweg, longarts
Amsterdam UMC

In deze werkgroep wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om dyspnoe te behandelen, ook wanneer de oorzaak niet kan
worden weggenomen.Daarbij is het nodig om het mechanisme van kortademigheid in kaart te brengen, en na te gaan hoe dat 
behandeld kan worden. De mogelijke behandelingen lopen uiteen van het bestrijden van angst, verlichten van de ademarbeid 
tot farmacologische interventies. 

Leerdoelen:
- Analyseren van dyspnoe bij een patiënt bij wie dat niet gemakkelijk opgelost kan worden.
- Inzicht krijgen in het mechanisme en de effectiviteit van verschillende behandelingen van dyspnoe.

 

Misselijkheid en braken

drs. Ruben van Coevorden, kaderarts palliatieve zorg, arts Supportive Care Team
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Pathofysiologie, behandeling en casussen geven verdieping van kennis en inzet.

Leerdoelen:
- Kennis van oorzaken van misselijkheid en braken
- Kennis van behandelmogelijkheden

 

Zorg voor zingeving

dr. Erik Olsman, Universitair hoofddocent, Protestantse Theologische Universiteit | Ethicus, Regionale Toetsingscommissie Euthanasie | Vice-directeur, Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) | Voorzitter, Queer Theologen 

Wil je goed kunnen luisteren naar wat belangrijk is voor een patiënt, dan is het belangrijk voldoende ruimte in jezelf te hebben. Diezelfde ruimte helpt ook om je bewust te worden wat er in jezelf leeft, wat je drijft, en in hoeverre je bewust leeft of eerder op de automatische zorgpiloot functioneert. In deze lezing staan we stil bij het begrip innerlijke ruimte, en wat jij en je patiënten er aan kunt hebben in je werk. Praktisch en met beide benen op de grond. Zodat jij en je patiënten er beter van worden.Helpen bij verlies en verdriet
 

prof. dr. Manu Keirse, emeritus hoogleraar 
Faculteit Geneeskunde KU, Leuven

Er wordt met concrete voorbeelden geïllustreerd hoe artsen en professionele zorgverleners in de beperkte tijd van een consult
mensen kunnen helpen afrekenen met rouw en verdriet om het verlies van gezondheid, van leven of van een dierbare.

Leerdoelen:
- Inzicht verwerven in de reacties van mensen die met verlies van gezondheid en van leven worden geconfronteerd.
- Concrete handvatten bieden voor professionele hulp.

 

Casuïstiekbespreking

drs. Kris Mooren, longarts & arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis, Haarlem

drs. Sander de Hosson, longarts
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.

U kunt hier klikken voor meer informatie over het aanleveren van een casus. 

 

Workshops

De laatste levensfase – zorg voor stervenden en hun naasten

prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog
Amsterdam UMC

Herkennen en markeren van de stervensfase is van belang voor goede afstemming van het focus van de zorg tussen artsen en verpleegkundigen. Maximaal comfort en aandacht voor afronding en afscheid nemen komen voorop te staan. Daarbij is kennis van de benadering van symptomen in de stervensfase van belang. Meer specifiek geeft deze workshop aandacht aan de nieuwste inzichten rond de benadering van reutelen.

Na afloop van de webinar hebben de deelnemers kennis van:
- Het belang van herkennen en markeren van de stervensfase.
- Aspecten van belang voor de begeleiding van patiënt en de naasten in de stervensfase.
- De benadering van lichamelijke symptomen in de stervensfase en meer specifiek van reutelen.
- Handvatten voor de organisatie van de zorg in de stervensfase.

 

Communicatie

drs. Kris Mooren, longarts & arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis, Haarlem

Communicatie in de palliatieve zorg vraagt om vaardigheden, die in de opleiding tot arts niet voldoende aan bod komen.
Anderzijds is communicatie de belangrijkste ‘skill’ in het werk met ongeneeslijk zieke patiënten.

Leerdoelen:
Kennis uitbreiden over de volgende onderwerpen:
- Slecht nieuws brengen
- Bespreken van prognose
- Omgaan met moeilijke emoties (boosheid, ‘hopeless/helplessness’, ontkenning)


Interculturele palliatieve zorg

drs. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg

In de palliatieve zorg hebben we te maken met verschillende culturen en verwachtingspatronen. Hoe kan je je als longarts hiertoe verhouden?
De thema’s die in de workshop aan bod komen, zijn:
1. Familiepatronen en rollen
2. Pijnbestrijding
3. Slechtnieuwsgesprek
4. Abstinerend beleid
5. Moment van abstineren

Leerdoelen:
- Deelnemer neemt kennis van de ziektebeleving vanuit andere culturen.
- Deelnemer neemt kennis van interculturele communicatiemodellen en leert deze toe te passen.

 

Palliatieve sedatie

drs. Sander de Hosson, longarts        
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen     

drs. Gea Douma, longarts 
Treant Zorggroep, Emmen

Interactieve workshop waarbij praktijkperikelen rondom palliatieve sedatie zullen worden besproken. Hierbij zal casuïstiek worden afgezet tegen de bestaande richtlijnen.

Leerdoelen:
- Indicatiestelling en uitvoering van palliatieve sedatie.
- Omgaan met problemen die niet in de richtlijn staan vermeld.Palliatieve zorg bij COPD

prof. dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde
Expertisecentrum palliatieve zorg CIRO, Horn & MUMC+

drs. Femke van Vollenhoven,longarts
MCL, Leeuwarden

drs. Anne-Marije Buiter, longarts i.o.
UMCG Groningen

Vorig jaar is na 10 jaar de nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD uitgekomen.
Deze workshop gaat niet over symptoom behandeling (dat komt elders in deze dagen al aan bod)
Maar hoe doe je dat nu in de spreekkamer, “palliatieve zorg bij COPD” of “pro actieve zorgplanning”?
Hoe identificeer je een patiënt met behoefte aan pallatieve zorg? Hoe begin je een advance care planning gesprek?
Wat zijn uw succesverhalen hierin? Wat zijn voor u eventuele belemmeringen of drempels?
Tijdens deze interactieve workshop gaan we samen met u, aan de hand van een casus en uw eigen ervaringen, bovenstaande onderwerpen nader onderzoeken.

Zodat als u de workshop verlaat tijdens uw volgende werkdag;
- De knelpunten/ belemmeringen op uw eigen afdeling herkent mbt palliatieve zorg voor uw COPD patiënt
- En de opgedane kennis kan toepassen in uw eigen praktijk om de palliatieve zorg voor uw COPD patiënten te verduidelijken
  en te verbeteren.

 

Niet invasieve beademing

drs. Hans Kemming, longarts
drs. Barbara Hanraets, longarts
UMC Utrecht

Workshop in de vorm van casuïstiek over inzetten van chronische beademing bij patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie.
1 casus over COPD, 1 casus Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS).

Leerdoelen:
- Indicaties chronische beademing.
- Behandeldoelen chronische non-invasieve beademing.

 

Facultatief 

Mindfulness

Miep van der Drift, longarts/mindfulnesstrainer
RadboudUMC Nijmegen

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan dit moment, zonder oordeel. Mild en vriendelijk zijn voor de sensaties en ervaringen die je opmerkt. Dat is niet zo makkelijk. Het leven is druk en de werkdruk vaak hoog. In deze interactieve workshop maak je kennis met mindfulness en de mogelijkheden als arts/zorgverlener en voor de patiënt.

Leerdoelen:
- De deelnemer kent het wetenschappelijke effect van mindfulnesstraining bij patiënten en zorgverlener.
- De deelnemer ervaart in praktische oefeningen hoe bewuste vriendelijke aandacht meer rust, veerkracht en compassie
  kan geven in de hectiek van de dag.